Ustawa o finansowaniu in vitro z budżetu państwa

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uchwalona przez Sejm 29 listopada 2023 roku, zobowiązuje ministra zdrowia do opracowania i wdrożenia programu polityki zdrowotnej, obejmującego refundację in vitro. Została ona złożona do Sejmu jako projekt obywatelski ustawy, która zgromadził blisko pół miliona podpisów. Ustawa została bez żadnych poprawek przyjęta przez Senat, a następnie podpisana przez Prezydenta RP.

Chcesz skorzystać z programu finansowania in vitro?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Warszawa - Śródmieście

Postanowienia ustawy o refundacji in vitro

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodany zostaje do niej art. 48a na podstawie którego minister właściwy do spraw zdrowia będzie obowiązany do opracowania, wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

    Wysokość finansowania programu in vitro

    Ustawa zobowiązuje również Ministra Zdrowia do przeznaczania corocznie z budżetu państwa z części będącej w jego dyspozycji nie mniej niż 500 mln zł na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. Co więcej, minister właściwy do spraw zdrowia jest zobligowany przedkładać Sejmowi roczne sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej, w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Program refundacji in vitro ma zacząć działać 1 czerwca 2024 roku.

    Warto przypomnieć, że w latach 2013–2016 w Polsce realizowano Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, który zapewniał refundację leczenie technikami zapłodnienia pozaustrojowego, in vitro. Dzięki temu pary mogły zrealizować marzenia o rodzicielstwie.

    Pełna treść ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa