Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Aleksandrów Łódzki

Refundacja in vitro - Aleksandrów Łódzki

Program polityki zdrowotnej pn. „Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025” na lata 2023-2025 finansowana jest ze środków Gminy Aleksandrów Łódzki.

Klinika Bocian w Łodzi została realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. ”Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025” na lata 2023-2025.

Wysokość dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego

Dofinansowaniem objęte są koszty jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary zakwalifikowanej do programu w wysokości kosztów danej procedury, do kwoty 5000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro dla mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego w Klinice Bocian?

Pary, które są zainteresowane programem dofinansowania do procedury in vitro dla mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego, proszone są o kontakt z Kliniką Bocian w Łodzi (ul. Piotrkowska 157a) - telefonicznie: +48 42 620 00 20 lub mailowo lodz@klinikabocian.pl.

Kryteria kwalifikacji do programu dofinansowania in vitro - Aleksandrów Łódzki

Do programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu (udokumentowane medycznie),
 • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia zgodnie z datą urodzenia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (zgodnie z datą urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL , FSH < 15 mU/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka - badania są ważne przez 3 miesiące od ich wykonania,
 • para zgłaszająca akces do Programu mieszka na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od co najmniej 3 lat - spełnienie tego warunku weryfikowane na podstawie pisemnego oświadczenia potencjalnych uczestników programu lub przedłożonych przez nich kopii pierwszej strony zeznań podatkowych za okres ostatnich 3 lat;
 • u których nie stwierdzono występowania kryteriów wykluczenia, tj.:

a) w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:

 • - potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH > 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL; (badanie ważne do 3 miesięcy od momentu wykonania),
 • - nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
 • - nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji (potwierdzone dokumentacją medyczną),
 • - wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • - brak macicy,

b) w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):

 • - nieprawidłowe parametry nasienia partnera,

c) w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:

 • - wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • zakwalifikowane do uczestnictwa w programie przez Realizatora Programu, zgodnie z ustawowymi kryteriami podjęcia terapii niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałymi kryteriami wskazanymi w Programie.

Procedury in vitro

W ramach programu para ma prawo skorzystać z jednej ze zindywidualizowanych procedur wspomaganego rozrodu, a warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury jest zakwalifikowanie pary do programu przez realizatora oraz przeprowadzenie, co najmniej jednej z wymienionych poniżej interwencji (w zależności od sytuacji klinicznej pary):

 • 1) procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:
  • przeprowadzenie kwalifikacji par do udziału w Programie oraz wykonanie badań, do których obliguje Ustawa o leczeniu niepłodności w tym określenie poziomu AMH, USG jajników i badanie drożności jajowodów,
  • kontrolowaną stymulację jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym,
  • punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii,
  • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
  • pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej drogą klasyczną (samoistne zapłodnienie) lub metodą docytoplazmatycznej iniekcji plemnika,
  • hodowlę zarodków,
  • transfer zarodków do jamy macicy,
  • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich wykorzystania. Koszt przechowywania niewykorzystanych zarodków ponosi para biorąca udział w programie.
 • 2) procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:
  • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,
  • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,
  • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
  • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,
  • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach;
  • procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:
  • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań;
  • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,
  • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy. Zaleca się transferowanie jednego zarodka do jamy macicy, a jedynie w uzasadnionych przypadkach, jak np. wiek pacjentki, dopuszcza się transfer maksymalnie dwóch zarodków. Z uwagi na to, zarodki, które nie zostaną przeniesione do macicy, powinny być przechowywane pojedynczo, a koszty przechowywania ponosi w/w para.

W przypadku zajścia kobiety w ciążę, leczona para będzie zobligowana zgłaszać nam wszelkie informacje dotyczące przebiegu ciąży, ewentualnych powikłań oraz o stanie zdrowia dziecka.