Programy dofinansowania do in vitro

Wyszukaj lokalizację

Suwałki

Dofinansowanie in vitro - Suwałki

Program polityki zdrowotnej pn. „Kajtek - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2023-2025”. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Suwałk

Dofinansowanie in vitro -  Suwałki - logo

Wysokość dofinansowania do in vitro - Suwałki

Samorządowy program dla mieszkańców Suwałk obejmuje dofinansowanie do in vitro w wysokości do 5840 zł do procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury. Para dopłaca do procedury 1460 zł. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 3 zabiegów. Koszty ewentualnych kolejnych procedur w całości ponoszą̨ pacjenci. W przypadku procedury zabezpieczenia płodności, kriokonserwacji komórek jajowych u pacjentek z odroczoną płodnością przed leczeniem gonadotoksycznym lub zagrożonych utratą płodności z powodu choroby, wysokość dofinansowania wynosi 5600 zł. Jeśli zostanie przeprowadzony co najmniej jeden element procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie, to wtedy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury obejmującym: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków oraz koszty przechowywania komórek jajowych po okresie opisanym w Programie ponoszą pacjenci.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro dla mieszkańców Suwałk w Klinice Bocian?

Mieszkańcy Suwałk, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do in vitro w ramach samorządowego programu, mogą zgłaszać się do Kliniki Bocian w Białymstoku, mieszczącej się przy ul. Akademickiej 26. W przypadku pytań pary mogą kontaktować się z kliniką telefonicznie: +48 85 744 77 00 lub mailowo: kontakt@klinikabocian.pl.

Procedura in vitro

Procedury biotechnologiczne objęte dofinansowaniem w przypadku dawstwa partnerskiego obejmują:

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu stymulowanym i transferów kriokonserwowanych w cyklu spontanicznym lub substytucyjnym / dotyczy sytuacji, gdy nie dojdzie do świeżego transferu, transfer jest odroczony.

Kryteria kwalifikacji par do programu refundacji in vitro - Suwałki

Do programu kwalifikowane są pary, które spełniają następujące kryteria:

 • Wiek kobiet mieści się w przedziale 25 - 39 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku).
 • Pary pozostające w związku małżeńskim zgodnie z definicją małżeństwa określoną w art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).
 • Para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Suwałkach w okresie co najmniej 2 lat poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu (potwierdzone przez parę oświadczeniem) oraz posiada Suwalską Kartę Mieszkańca (kobieta i mężczyzna).
 • Połowa średniego miesięcznego dochodu osiągniętego przez parę w ostatnich 12 pełnych miesiącach poprzedzających kwalifikację do Programu nie przekracza 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonej w ostatnim opublikowanym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osiągnięty dochód para ma obowiązek potwierdzić pisemnym oświadczeniem.
 • Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.
 • Szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego, np. nowotworowym, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet w wieku kobiety od 18 do 38 roku życia.

Kryteria wyłączenia z udziału w Programie polityki zdrowotnej dofinansowania in vitro w Suwałkach:

 • niespełnienie któregoś z kryteriów kwalifikacji do Programu;
 • przeciwskazania medyczne.