Regulamin dokonywania przez pacjentów przedpłat w poczet świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę Bocian

Regulamin dokonywania przez pacjentów przedpłat w poczet świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę Bocian


§ 1
Postanowienia wstępne


 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Pacjentów korzystających ze świadczeń leczniczych udzielanych przez Klinikę Bocian i określa zasady i tryb dokonywania zaliczek w poczet płatności za świadczenia zdrowotne.
 2. Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Akademickiej 26, 15-267 Białystok, NIP 5422971792, REGON 200067699, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000621247, zwany dalej Kliniką Bocian jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą – oraz na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia - ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji i banki komórek rozrodczych i zarodków w następujących lokalizacjach: „Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa - Bocian” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Akademickiej 26, „Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa- Bocian 2” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2a lok. 7,„Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa- Bocian 3” z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrówki 13.

§ 2
Definicje


 1. Pacjent - osoba fizyczna zwracającą się do Kliniki Bocian o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę Bocian lub osobę wykonującą zawód medyczny w ramach tego podmiotu;
 2. Regulamin - niniejszy regulamin.
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny - osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 4. Świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 5. Podmiot leczniczy - podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
 6. Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji - podmiot leczniczy wykonujący, na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia działalność leczniczą w zakresie stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym pobierania komórek rozrodczych, przetwarzania, testowania, konserwowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków.
 7. Bank komórek rozrodczych i zarodków - jednostka organizacyjną prowadząca, na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia działalność w zakresie gromadzenia, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków.
 8. Dotpay - instytucja płatnicza udostępniająca system szybkich płatności online, która pośredniczy między Pacjentem a Kliniką Bocian, szczegóły dotyczące tej instytucji znajdują się na stronie www.dotpay.pl.

§ 3
Kontakt z Kliniką Bocian


 1. Adres Kliniki Bocian: ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok.
 2. Adres e-mail Kliniki Bocian: kontakt@klinikabocian.pl
 3. Numer telefonu Kliniki Bocian: +48 85 744 77 00
 4. Numer fax Kliniki Bocian +48 85 744 77 00 (wew. 20)
 5. Numer rachunku bankowego Kliniki Bocian PKO BP 70 1020 1332 0000 1202 0291 2426
 6. Pacjent może porozumiewać się z kliniką Bocian za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Pacjent może porozumieć się telefonicznie ze Kliniką Bocian w godzinach 8:00-18:00.

§ 4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Systemu płatności online, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączoną obsługę języka Java Script.

§ 5
Informacje ogólne


 1. Klinika Bocian w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu płatności online spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością systemu z infrastrukturą techniczną Pacjenta.

§ 6
Metody płatności


 1. Pacjent może skorzystać z następujących metod płatności za świadczenia zdrowotne:
  • Płatność przelewem na konto Kliniki Bocian
  • Płatności elektroniczne
  • Płatność kartą kredytową.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 3. Transakcje są wykonywane w następujących walutach: PLN, EUR, USD.

§ 7
Zasady rozliczania zaliczek


 1. Pacjent dokona wpłaty zaliczki w poczet udzielanych mu przez Klinikę Bocian świadczeń zdrowotnych oraz na pokrycie zobowiązań wynikających z umów zawieranych z Kliniką Bocian.
 2. Kwota zaliczki będzie uzgadniana każdorazowo przez Pacjenta i Klinikę Bocian, w zależności od rodzaju przewidywanych usług.
 3. Klinika Bocian wysyła na adres mailowy Pacjenta powiadomienie z informacją o kwocie należności i tytule płatności oraz wysokości dokonywanej przez Pacjenta wpłaty zaliczki.
 4. W przypadku wyboru przez Pacjenta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Pacjent obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przesłanie informacji wskazanej w pkt 2 - w przeciwnym razie płatność zostanie anulowana.
 5. Potwierdzenie otrzymania płatności zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Pacjenta przez dotpay.pl
 6. Pacjent może otrzymać fakturę na wykonane przez Klinikę Bocian świadczenia zdrowotne w dacie ich wykonania.
 7. Pacjent otrzyma informację z Kliniki Bocian na adres poczty elektronicznej zawierającą szczegółowe rozliczenie wpłaconych środków z wykonanymi świadczeniami zdrowotnymi na jego rzecz lub na rzecz osoby przez niego wskazanej.
 8. W przypadku, gdy przekazana zaliczka na udzielane świadczenia zdrowotne nie zostanie wykorzystana w całości, zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy Pacjenta w terminie 14 dnia od daty otrzymania żądania zwrotu przez Klinikę Bocian na adres poczty elektronicznej.

§ 8
Reklamacje


 1. Reklamację dotyczącą rozliczeń wpłaconych zaliczek z zestawieniem wykonanych świadczeń zdrowotnych należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Kliniki Bocian.
 2. Klinika Bocian ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania reklamacji.

§ 9
Ochrona danych osobowych


 1. Przetwarzanie danych osobowych w Klinice Bocian jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych lub wywiązywania się z obowiązków publicznoprawnych i nie są udostępnianie innym podmiotom. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Akademickiej 26, 15-267 Białystok.
 2. Pacjent wyraża niniejszym dobrowolnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez i dla potrzeb Kliniki Bocian zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dla w/w celów, w szczególności związanych z procesem diagnostyki i leczenia.
 3. Pacjent ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, możliwość poprawiania danych osobowych jak również o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych bez podania przyczyny.
 4. Dane gromadzone są zgodnie z RODO, w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Klinice Bocian są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.
 5. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Pacjenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności określone w §7.

§ 10
Postanowienia końcowe


 1. sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kliniki Bocian.