Regulamin dokonywania przez pacjentów przedpłat w poczet świadczeń zdrowotnychudzielanych przez Klinikę Bocian Poznań

Regulamin dokonywania przez pacjentów przedpłat w poczet świadczeń zdrowotnychudzielanych przez Klinikę Bocian Poznań


§ 1
Postanowienia wstępne


 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Pacjentów korzystających ze świadczeń leczniczych udzielanych przez Klinikę Bocian Poznań i określa zasady i tryb dokonywania zaliczek w poczet płatności za świadczenia zdrowotne.
 2. IVI spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-529 Poznań, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS0000483359, NIP 7792417617, REGON 30257574100000, kapitał zakładowy 68 500 PLN, zwana dalej Kliniką Bocian Poznań jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą – oraz na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia - ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji i bank komórek rozrodczych i zarodków w zakładzie leczniczym: „Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa – Bocian 4” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77 a.

§ 2
Definicje


 1. Pacjent - osoba fizyczna zwracającą się do Kliniki Bocian Poznań o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę Bocian Poznań lub osobę wykonującą zawód medyczny w ramach tego podmiotu;
 2. Regulamin - niniejszy regulamin.
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny - osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 4. Świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 5. Podmiot leczniczy - podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
 6. Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji - podmiot leczniczy wykonujący, na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia działalność leczniczą w zakresie stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym pobierania komórek rozrodczych, przetwarzania, testowania, konserwowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków.
 7. Bank komórek rozrodczych i zarodków - jednostka organizacyjną prowadząca, na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia działalność w zakresie gromadzenia, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków.
 8. Dotpay - instytucja płatnicza udostępniająca system szybkich płatności online, która pośredniczy między Pacjentem a Kliniką Bocian Poznań szczegóły dotyczące tej instytucji znajdują się na stronie www.dotpay.pl.

§ 3
Kontakt z Kliniką Bocian Poznań


 1. Adres Kliniki Bocian Poznań: 60-529 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a.
 2. Adres e-mail Kliniki Bocian: kontakt@klinikabocian.pl
 3. Numer telefonu Kliniki Bocian Poznań: +48 61 635 00 55
 4. Numer fax Kliniki Bocian Poznań +48 61 635 00 55
 5. Numer rachunku bankowego Kliniki Bocian Poznań PKO BP 461020 1026 0000 1902 0376 8694
 6. Pacjent może porozumiewać się z kliniką Bocian Poznań za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Pacjent może porozumieć się telefonicznie ze Kliniką Bocian Poznań w godzinach 8:00-20:00.

§ 4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Systemu płatności online, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączoną obsługę języka Java Script.

§ 5
Informacje ogólne


 1. Klinika Bocian Poznań w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu płatności online spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością systemu z infrastrukturą techniczną Pacjenta.

§ 6
Metody płatności


 1. Pacjent może skorzystać z następujących metod płatności za świadczenia zdrowotne:
  • Płatność przelewem na konto Kliniki Bocian Poznań
  • Płatności elektroniczne
  • Płatność kartą kredytową.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 3. Transakcje są wykonywane w następujących walutach: PLN, EUR, USD.

§ 7
Zasady rozliczania zaliczek


 1. Pacjent dokona wpłaty zaliczki w poczet udzielanych mu przez Klinikę Bocian świadczeń zdrowotnych oraz na pokrycie zobowiązań wynikających z umów zawieranych z Kliniką Bocian Poznań.
 2. Kwota zaliczki będzie uzgadniana każdorazowo przez Pacjenta i Klinikę Bocian Poznań, w zależności od rodzaju przewidywanych usług.
 3. Klinika Bocian Poznań wysyła na adres mailowy Pacjenta powiadomienie z informacją o kwocie należności i tytule płatności oraz wysokości dokonywanej przez Pacjenta wpłaty zaliczki.
 4. W przypadku wyboru przez Pacjenta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Pacjent obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przesłanie informacji wskazanej w pkt 2 - w przeciwnym razie płatność zostanie anulowana.
 5. Potwierdzenie otrzymania płatności zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Pacjenta przez dotpay.pl
 6. Pacjent może otrzymać fakturę na wykonane przez Klinikę Bocian Poznań świadczenia zdrowotne w dacie ich wykonania.
 7. Pacjent otrzyma informację z Kliniki Bocian Poznań na adres poczty elektronicznej zawierającą szczegółowe rozliczenie wpłaconych środków z wykonanymi świadczeniami zdrowotnymi na jego rzecz lub na rzecz osoby przez niego wskazanej.
 8. W przypadku, gdy przekazana zaliczka na udzielane świadczenia zdrowotne nie zostanie wykorzystana w całości, zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy Pacjenta w terminie 14 dnia od daty otrzymania żądania zwrotu przez Klinikę Bocian Poznań na adres poczty elektronicznej.

§ 8
Reklamacje


 1. Reklamację dotyczącą rozliczeń wpłaconych zaliczek z zestawieniem wykonanych świadczeń zdrowotnych należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Kliniki Bocian Poznań.
 2. Klinika Bocian Poznań ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania reklamacji.

§ 9
Ochrona danych osobowych


 1. Przetwarzanie danych osobowych w Klinice Bocian Poznań jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych lub wywiązywania się z obowiązków publicznoprawnych i nie są udostępnianie innym podmiotom. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest IVI spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-529 Poznań, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a.
 2. Pacjent wyraża niniejszym dobrowolnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez i dla potrzeb Kliniki Bocian Poznań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dla w/w celów, w szczególności związanych z procesem diagnostyki i leczenia.
 3. Pacjent ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, możliwość poprawiania danych osobowych jak również o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych bez podania przyczyny.
 4. Dane gromadzone są zgodnie z RODO, w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Klinice Bocian Poznań są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.
 5. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Pacjenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności określone w §7.

§ 10
Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kliniki Bocian Poznań.


Dotpay Mastercard Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Dotpay.pl.